Statinbehandling efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall av akut ischemisk stroke där patienten behandlas med statiner (blodfettsänkande läkemedel) vid utskrivning från slutenvården samt 12-18 månader efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

Risken att utveckla kranskärlssjukdom är bland annat relaterad till kolesterolnivån i blodet. Statinbehandling har en dokumenterat god effekt vid sekundär prevention efter akut ischemisk stroke. Statiner sänker kolesterolnivån och minskar risken för att återinsjukna i hjärt- kärlsjukdom. Indikatorn mäter hälso- och sjukvårdens sekundärpreventiva insatser.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

12-18 månader efter utskrivning:>=80 procent, revidering pågår

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för indentifiering av patientgruppen och uppgifter om utskrivningsdatum, dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om dödsdatum, läkemedelsregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om läkemedelsuttag. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Vid jämförelser mellan könen kan kvinnors genomsnittligt högre ålder vid insjuknande i stroke påverka utfallet. Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård någon vecka efter utskrivningstillfället.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer