Statinbehandling efter akut ischemisk stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall av akut ischemisk stroke där patienten behandlas med statiner (blodfettsänkande läkemedel) 0-3 månader samt 12-18 månader efter utskrivning från slutenvården.
Enhet: Procent.

Syfte

Risken att utveckla kranskärlssjukdom är bland annat relaterad till kolesterolnivån i blodet. Statinbehandling har en dokumenterat god effekt vid sekundär prevention efter akut ischemisk stroke. Statiner sänker kolesterolnivån och minskar risken för att återinsjukna i hjärt- kärlsjukdom. Indikatorn mäter en av hälso- och sjukvårdens sekundärpreventiva insatser.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

0-3 samt 12-18 månader efter utskrivning:>=80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgifter om stroke: Riksstroke. Uppgifter om dödsdatum: Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Uppgifter om läkemedel vid utskrivning från slutenvården: Riksstroke. Uppgifter om läkemedel 12-18 månader efter utskrivning: Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Vid jämförelser mellan könen kan kvinnors genomsnittligt högre insjuknandeålder i stroke påverka utfallet. Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se