Somatisk undersökning vid diagnostisering

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med nydiagnostiserad depression eller ångestsyndrom som har fått somatisk undersökning vid diagnostisering.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid depression eller ångestsyndrom hos vuxna ger somatisk anamnes och somatisk undersökning samt relevant utredning utifrån anamnesen och undersökningen möjlighet att identifiera, följa upp och optimalt behandla somatisk sjukdom. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 4 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se