Social färdighetsträning i form av ESL

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Kommuner, stadsdelar/stadsområden som uppger att de erbjuder social färdighetsträning i form av ESL-modellen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Syfte

ESL-modellen (Ett självständigt liv) är avsett för personer som har nedsatt funktion i olika sociala färdigheter och kan ges individuellt eller i grupp. Modellen innehåller olika moduler som fokuserar på t.ex. medicinering, symtom, vardagligt samtal med andra och konfliktlösningstill Exempel på andra manualbaserade psykopedagogiska behandlingsprogram är IMR (illness management and recovery). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizo-freni och schizofreniliknande tillstånd (prioritet 1). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden ger förbättrade sociala färdigheter och minskad risk för återinsjuknande.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till socialtjänsten, myndighetsutövning, inom ramen för Socialstyrelsens öppna jämförelser socialtjänst. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Strukturmåttet visar inte hur stor andel av de personer som borde ha stödinsatsen som fått den. Möjliga problem med att få data från kommuner och stadsdelar/stadsområden. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågan.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se