Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Enheter inom specialiserad vård som erbjuder samordnade insatser för förstagångsinsjuknade med antipsykotisk läkemedelsbehandling, familjeintervention, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete eller studier.

Syfte

De behandlingsinsatser som samordnas finns med i etablerade program för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Deltagande i programmen har i studier visat på positiva effekter på återgång i arbete. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda dessa samordnade insatser till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer vid specialistenheter. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Möjliga problem med att få data från specialistenheterna samt att ringa in alla. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl.a. beroende på hur frågan uppfattas av den som svarar.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.