Rökstopp efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen patienter som slutat röka inom 3 respektive 12 månader efter stroke, av dem som var rökare vid insjuknandet.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökstopp är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga ny stroke och annan hjärt- och kärlsjukdom. Hälso- och sjukvården kan, genom rökavvänjande insatser, utgöra ett viktigt stöd i patientens process att sluta röka.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=80 procent

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 och 12 månader, kan påverka resultatet för indikatorn. Det är inte heller säkert att patienter uppger korrekt svar om rökvanor. Låg svarsfrekvens kan ge ett falskt positivt resultat.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.