Rehabilitering i anslutning till insjuknandet i stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Indikatorn visar andelen personer med stroke som i anslutning till akut vårdtillfälle för stroke har fått olika former av rehabilitering.
Enhet: Procent.

Syfte

Rehabilitering efter stroke är nödvändig för att återfå eller förbättra kroppsfunktioner. Idag får de flesta sin rehabilitering utanför akutsjukhuset. Rehabiliteringen kan ges antingen i landstingens eller i kommunens regi. Syfte med indikatorn är att följa upp i vilken utsträckning olika rehabiliteringsinsatser erbjuds patienterna som insjuknat i strokesjukdom.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för uppgifter om stroke, WebRehab för uppgifter om rehabiltitering på specifik strokerehabenhet. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Eventuellt bortfall i uppgift om rehabilitering i kvalitetsregistren.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.