Rapportering till PsykosR

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Täckningsgrad i kvalitetsregistret för psykosvård (PsykosR).
Enhet: Procent.

Syfte

Nationella kvalitetsregister beskriver vårdkvalitet och gör det möjligt att genomföra uppföljningar och jämförelser. Anslutning till nationella kvalitetsregister indikerar en vilja till förbättring. En hög anslutningsgrad till registren är en förutsättning för att registrens syften ska uppfyllas.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen) och kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Vissa uppgifter i de nationella kvalitetsregistren kan inte jämföras med patientregistret eller något annat register som Socialstyrelsen förvaltar. Det gäller bland annat de kvalitetsregister som främst registrerar fall i primärvården, eftersom Socialstyrelsens register inte innehåller primärvårdsuppgifter. För den specialiserade öppna vården gäller att den endast skall rapportera den vård som ges vid läkarbesök, vilket också begränsar möjligheterna till jämförelser. Regeringen har sedan mars 2017 ändrat lagstiftningen och tillåter Socialstyrelsen att samla in även andra yrkesgruppers insatser inom psykiatrin. Detta kommer sannolikt på sikt att förbättra möjligheterna till jämförelser av täckningsgrader inom psykiatrin. Det kan även vara problematiskt att jämföra kvalitetsregister som endast inkluderar patienter eller behandlingar inom vissa klinik- eller avdelningstyper, vilket inte kan urskiljas i patientregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se