Rådgivning vid rökning för vuxna som ska genomgå operation

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen personer 18 år och äldre som röker och har fått kvalificerat rådgivande samtal inför en planerad operation.
Enhet: Procent.

Syfte

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med kirurgi. Framför allt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Inför planerade operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas genom ett uppehåll av rökning och alkohol 4-8 veckor innan operation. Det är även minst lika viktigt med rök och alkoholstopp under tiden efter operation för att minska postoperativa komplikationer. Rökning är en stark riskfaktor för komplikationer i samband med operation, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning vilket ökar risken för infektion. Rökning kan också öka risken för att få problem med hjärta, blodkärl och lungor under operationen. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om nikotinläkemedel till vuxna som röker och som ska genomgå en operation. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden har mycket stor effekt på rökstopp inför operation och stor effekt på rökstopp även på längre sikt jämfört med sedvanlig behandling Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 41 som har fått högsta prioritet (prioritet 1). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, insamling från landsting. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Uppgifter om levnadsvanor finns inte i patientregistret. Bristande registrering av vårdåtgärder. Uppgifter från primärvården saknas.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se