Rådgivning vid otillräcklig fysisk aktivitet

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen personer 18 år och äldre med otillräcklig fysisk aktivitet som har fått åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har måttlig till stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 16 som har fått hög prioritet (prioritet 3). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, insamling från landsting. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.