Rådgivning vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet under graviditet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen gravida med ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet vid inskrivning som har fått åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

Ohälsosamma matvanor under graviditeten kan utöver samma risker som för vuxna generellt även innebära en risk för kraftig viktuppgång. Det ökar i sin tur risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer, med konsekvenser för barnets hälsa på både kort och lång sikt. Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för förtida död och kroniska sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och depression. För gravida gäller samma rekommendation om fysisk aktivitet som för vuxna generellt. Kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med patienten i syfte att stödja en beteendeförändring till bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet eller minskat stillasittande. Åtgärden förutsätter att personalen har god ämneskunskap samt är utbildad i den metod som används. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och är otillräckligt fysiskt aktiva. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden kan leda till stor förbättring jämfört med ingen behandling. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 62 som har fått hög prioritet (prioritet 2). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen framöver. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Åtgärder registreras inte i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix och finns inte i Medicinska födelseregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se