Rådgivning vid bruk av alkohol för gravida

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen gravida med bruk av alkohol vid inskrivning som har fått stöd eller rådgivande samtal.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har liten effekt generellt. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 60 som har fått hög prioritet (prioritet 2). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen framöver. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Åtgärder registreras inte i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix och finns inte i Medicinska födelseregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.