Psykopedagogiska behandlingsprogram

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som behandlats inom ramen för ett psykopedagogiskt behandlingsprogram.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykopedagogiska behandlingsprogram syftar till att stödja återhämtning från psykossjukdom med hjälp av psykopedagogisk utbildning, social färdighetsträning, beteendeinriktad återfallsprevention och effektiv läkemedelsanvändning. Insatsen stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera psykisk sjukdom samt tillgänglig behandling. Gynnsamma effekter har visats av alla komponenter som ingår i psykopedagogiska behandlingsprogram. Effekten är dosberoende. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogiskt behandlingsprogram exempelvis Ett självständigt liv (ESL) och Illness Management and Recovery (IMR) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med svårigheter att klara vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra (prioritet 1).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Åtgärderna kan även vara möjliga att fånga upp i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Från 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till myndigheten om vårdåtgärder som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där kommunen är vårgivare. Datakälla finns, kontinuerlig insamling. Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR, har en fråga om psykopedagogisk behandling, men frågan gör ingen tydlig skillnad mellan psykopedagogisk utbildning och psykopedagogiska behandlingsprogram enligt de sätt som de beskrivs i nationella riktlinjer.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. I uppföljningen ingår enbart personer som har en etablerad kontakt med hälso- och sjukvården och som har fått en schizofrenidiagnos. De personer som socialtjänsten möter har inte alltid det och insatser som ges riskerar därmed att inte fångas upp. Bristande registrering av vårdåtgärder i patientregistret. Åtgärden har i nuläget ingen egen åtgärdskod utan får beskrivas med en kombination av koder. Ingen information om omfattningen av insatserna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se