Psykopedagogiska behandlingsprogram, patientregistret

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som behandlats inom ramen för ett psykopedagogiskt behandlingsprogram.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykopedagogiska behandlingsprogram syftar till att stödja återhämtning från psykossjukdom med hjälp av psykopedagogisk utbildning, social färdighetsträning, beteendeinriktad återfallsprevention och effektiv läkemedelsanvändning. Insatsen stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera psykisk sjukdom samt tillgänglig behandling. Gynnsamma effekter har visats av alla komponenter som ingår i psykopedagogiska behandlingsprogram. Effekten är dosberoende. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogiskt behandlingsprogram (exempelvis Ett självständigt liv (ESL), Illness Management and Recovery) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med svårigheter att klara vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Bristande registrering av vårdåtgärder. Mäter KVÅ-koden det den avser att mäta? Ingen information om omfattningen av programmet. Svårt att veta när i tiden insatsen ska mätas.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.