Psykopedagogisk utbildning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av nyinsjuknade personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som fått psykopedagogisk utbildning.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykopedagogisk utbildning är en riktad insats som stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera sin sjukdom och tillgodogöra sig den behandling som finns tillgänglig. Utbildningen inbegriper i regel en kombination av motiverande, pedagogiska och inlärningspsykologiska strategier. Syftet är att hjälpa personen att fatta informerade beslut om sin egen behandling och därmed minska risken för återfall och behov av sjukhusvård. Åtgärden ger en långvarig effekt i form av ökad följsamhet till behandling och minskad risk för återinsjuknande. Effekten är dosberoende, 10-12 timmar har nämnts som en lägsta nivå. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Vårdåtgärden kan även vara möjlig att fånga upp i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Från 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till myndigheten om vårdåtgärder som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där kommunen är vårgivare. Datakälla finns, kontinuerlig insamling. Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR, har en fråga om psykopedagogisk behandling, men frågan gör ingen tydlig skillnad mellan psykopedagogisk utbildning och psykopedagogiska behandlingsprogram enligt de sätt som de beskrivs i nationella riktlinjer.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. I uppföljningen ingår enbart personer som har en etablerad kontakt med hälso- och sjukvården och som har fått en schizofrenidiagnos. De personer som socialtjänsten möter har inte alltid det och insatser som ges riskerar därmed att inte fångas upp Bristande registrering av vårdåtgärder i patientregistret. Ingen information om omfattningen av insatsen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se