Psykopedagogisk utbildning, PsykosR

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande som fått psykopedagogisk behandling.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykopedagogisk utbildning till patienten, med eller utan anhörig, är en riktad insats utformad för att hjälpa personer med psykisk sjukdom att hantera sin egen återhämtning. Insatsen stöder personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera psykisk sjukdom samt tillgänglig behandling. Insatsen inbegriper vanligtvis någon form av utbildningsmaterial samt en kombination av motiverande-, pedagogiska- och inlärningspsykologiska strategier för att öka personens möjligheter att tillgodogöra sig insatsen. Syftet är att hjälpa personen att fatta informerade beslut om sin egen behandling och därmed minska risken för återfall och behov av sjukhusvård. Åtgärden ger en långvarig effekt i form av ökad följsamhet till behandling och minskad risk för återinsjuknande. Effekten är dosberoende, 10-12 timmar har nämnts som en lägsta nivå. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Åtgärden kan innebära allt från att dela ut informationsmaterial till ett omfattande program med många träffar under lång tid.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.