Psykopedagogisk behandling med fokus på depression eller ångestsyndrom, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel barn och ungdomar med nydiagnostiserad depression eller ångestsyndrom som har fått psykopedagogisk behandling.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid depression eller ångestsyndrom hos barn och ungdomar ger psykopedagogisk behandling en minskning av depressions- respektive ångestsymtom. Behandlingen behöver vara strukturerad och ske med tillräcklig regelbundenhet för att nå bästa effekt. Personalen behöver ha utbildning i hur behandlingen ska bedrivas med tillgång till handledning i metoden. Behandlingen ska föregås av en noggrann kartläggning av den unges livssituation, symtom och funktion som sedan följs upp regelbundet. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 2, 3, rad 17, 32 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se