Psykologisk behandling med KBT eller läkemedelsbehandling vid ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med ångestsyndrom som har fått KBT-behandling eller behandling med läkemedel.
Enhet: Procent

Syfte

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har stor effekt och stark evidens vid behandling av vuxna med ångestsyndrom och antidepressiv läkemedelsbehandling minskar samlade symtom. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen, nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, SibeR. Nationell datakälla finns för specialiserad vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se