Psykologisk behandling med KBT eller IPT vid egentlig depression, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med nydiagnostiserad lindrig till medelsvår egentlig depression som har fått psykologisk behandling med KBT eller IPT.
Enhet: Procent.

Syfte

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har stor effekt och stark evidens vid behandling av barn och ungdomar med lindrig till medelsvår egentlig depression och barn och ungdomar är en viktig grupp att upptäcka och behandla. Ett annat alternativ vid lindrig till medelsvår depression är interpersonell psykoterapi (IPT). Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 2, rad 19 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 60 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, SibeR framöver. PrimärvårdsKvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se