Överdödlighet bland vårdade med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Dödlighet bland personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd jämfört med dödligheten i befolkningen när det gäller totaldödlighet, dödlighet i suicid och ischemisk hjärtsjukdom.
Enhet: Kvot.

Syfte

Hög dödlighet kan tyda på samsjuklighet och bristande omhändertagande inom såväl psykiatrisk som somatisk vård, och förbyggande vård. Det är viktigt att följa upp personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för att ha koll på, och motverka, om de missgynnas i den positiva utvecklingen av medellivslängd och dödlighet som gäller i hela befolkningen.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen) samt befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se