Ohälsosamma matvanor

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen personer 18 år och äldre som har ohälsosamma matvanor.
Enhet: Procent.

Syfte

Vuxna med ohälsosamma matvanor ger en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Indikatorn är intressant att följa över tid. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg svarsfrekvens.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se