Nöjda med rehabilitering efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen av alla strokefall där patienterna vid 3 månader efter stroke uppgett att de är nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringen.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett viktigt mått på kvaliteten på rehabiliteringen efter sjukhusvistelsen. Den är intressant såväl för professionerna som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=87 procent, revidering pågår

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 månader, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad innebär att fler patienter med svår stroke inkluderats och därmed blir andelen ADL-oberoende lägre. Låg svarsfrekvens ger istället ett falskt positivt resultat.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.