Nöjda med rehabilitering efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen av alla strokefall där patienterna vid 3 samt 12 månader efter stroke uppgett att de är nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringen.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett viktigt mått på kvaliteten på rehabiliteringen efter sjukhusvistelsen. Den är intressant såväl för professionerna som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

3 samt 12 månader efter stroke:>=87 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 månader, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad kan innebära att fler patienter med svår stroke (och särskilt de som vårdas på särskilda boenden) kan ha nåtts av uppföljningen och därmed kan andelen ADL-beroende bli högre. Låg svarsfrekvens kan bero på att främst patienter med lindrigare funktionshinder svarar, och detta kan istället ge ett falskt positivt resultat.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se