Multiprofessionellt team inom epilepsivården (18 år och äldre)

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andel specialistverksamheter med multiprofessionella team.
Enhet: Procent.

Syfte

En epilepsidiagnos kan innebära kognitiva och sociala svårigheter, fysisk- och psykisk ohälsa eller stor oro hos individen och närstående. För dessa personer är enbart medicinsk vård oftast inte tillräcklig. Epilepsivården behöver omfatta flera dimensioner och kunskapsområden. Epilepsins komplexitet gör att behovet av multiprofessionell kunskap och omhändertagande är stort. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda tillgång till ett multiprofessionellt team inom epilepsivården till barn och ungdomar med epilepsi samt till vuxna personer med epilepsi och psykosociala eller kognitiva svårigheter.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationell datakälla saknas. Enkät till landstingens specialistverksamheter. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Indikatorn baseras på resultat från en enkätundersökning till landstingens specialistverksamheter, där dessa får beskriva om de har ett multiprofessionellt team samt vilka kompetenser som ingår i teamet. Ett eventuellt bortfall på enkäten påverkar resultatens tillförlitlighet. Indikatorn är en strukturindikator, som inte anger hur stor andel av patienterna som faktiskt får tillgång till insatser från ett multiprofessionellt team.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se