Multidisciplinär öppenvårdsrehabilitering på sjukhus

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad effektiv

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel personer med stroke som vid utskrivning från slutenvården fick planerad rehabilitering inom öppenvården.
Enhet: Procent.

Syfte

Dagrehabilitering avser sjukhusanslutna teambaserade rehabiliteringsinsatser. Denna rehabiliteringsform är mest lämplig för personer som har ett högre rehabiliteringsbehov än vad som erbjuds med tidig understödd utskrivning till hemmet samt oftast kvarstående medicinska behov. Syftet med indikatorn är att följa i vilken utsträckning sjukvården erbjuder denna rehabiliteringsform till personer som drabbats av stroke.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Bortfall i uppgift om åtgärden i kvalitetsregistren.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se