Mobil krisintervention

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Enheter inom specialiserad psykiatri som kan erbjuda mobil krisintervention till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i akut fas.

Syfte

Åtgärden kan innebära att färre patienter behöver vårdas i sluten vård i samband med en krissituation. Om det inte finns tillgång till ett mobilt team som kan ge stöd är det risk att individer i kris inte får ett kompetent och adekvat omhändertagande. Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda mobil krisintervention till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i akut fas (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer vid specialistenheter.

Felkällor

Möjliga problem med att få data från specialistenheterna samt att ringa in alla. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågan.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se