Misstänkt epilepsi: Neurologisk bedömning av läkare inom 2 veckor (barn < 2 år)

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet barn och unga

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen barn (< 2 år) som haft minst ett läkarbesök inom den öppna specialiserade vården med epilepsi eller andra och icke specificerade kramper som huvuddiagnos inom 2 veckor efter första vårdkontakt med misstanke om epilepsi.
Enhet: Procent.

Syfte

Diagnosen epilepsi kan sättas efter två anfall av epileptisk karaktär som inte framkallats av övergående yttre orsak, så kallade oprovocerade anfall, eller efter ett oprovocerat anfall där risk för återfall bedöms hög. Epilepsi är en klinisk diagnos där många olika faktorer bör vägas samman såsom anamnes, beskrivning av anfallsförlopp, associerade symptom, svar från blodprovsundersökningar samt neuroradiologisk och neurofysiologisk diagnostik. För barn bör bedömningen göras av barnläkare eller specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. För små barn (<2 år) där det finns större risker för negativ påverkan på utvecklingen bör bedömningen utföras inom 2 veckor från det tillfälle föräldrarna sökt vård för de symtom som gett upphov till misstänkt epilepsi. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda barn under 2 år neurologisk bedömning av barnläkare med erfarenhet av och aktuell kunskap om epilepsi, inom 2 veckor från det tillfället vård sökts för det misstänkta epileptiska anfallet.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med misstänkt epilepsi med första vårdkontakt inom primärvården ingår inte. Personer med misstänkt epilepsi, som vid uppföljning inom den specialiserade öppna vården inte diagnosticerats med epilepsi, ingår inte.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se