Medicinsk fotvård

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen hudkliniker och psoriasismottagningar som erbjuder subventionerad medicinsk fotvård enligt behov till personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis på fötterna.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid psoriasis på fötterna är huden ofta förtjockad med sprickor vilket medför ömma fotsulor och ibland gångsvårigheter. Svår psoriasis på fötterna är funktionsnedsättande. Medicinsk fotvård är ett underutnyttjat men viktigt komplement till farmakologisk behandling eftersom åtgärden kan förebygga svårläkta sår, felställningar och gångsvårigheter. Medicinsk fotvård har också en stor effekt på aktivitet, delaktighet och den upplevda livskvaliteten för personer med svår psoriasis på fötterna. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda medicinsk fotvård till personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis på fötterna (prioritet 3).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer på hudkliniker och psoriasismottagningar. Nationell datakälla saknas.

Felkällor

Indikatorn baseras på resultat från en enkätundersökning till hudkliniker och psoriasismottagningar. Resultatens tillförlitlighet påverkas av eventuella bortfall i enkätsvar och mottagarens tolkning av frågan. Indikatorn är en strukturindikator och återspeglar inte hur stor andel av personerna som också får medicinsk fotvård. Alla hudkliniker och psoriasismottagningar kanske inte identifieras.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se