Läkarkontakter i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel vårdtillfällen i sluten vård med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som följs av ett läkarbesök i psykiatrisk öppen vård inom fyra respektive åtta veckor efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

En god kontinuitet i vårdförloppet är en förutsättning för en god vård. Tidig kontakt med öppenvården efter utskrivning från sluten vård kan vara ett tecken på en väl fungerande samverkan mellan psykiatrisk sluten och öppen vård. En noggrann och kontinuerlig vårdplanering och uppföljning ska leda till sammanhållna vård- och stödinsatser som förbättrar patientens hälsa och livskvalitet och minskar behovet av sluten vård.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Det är viktigt att definiera när ett vårdtillfälle avslutas och ett nytt påbörjas genom att skapa vårdkedjor, då personer kan skivas ut och in på nytt p.g.a. administrativa orsaker.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se