Konsultativ verksamhet där specialiserade psykiatrin stödjer och handleder primärvården

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Enheter inom specialiserad psykiatri som har aktuell rutin för att erbjuda stöd till primärvården när det gäller handläggning av personer med misstänkt psykotiska symtom.

Syfte

En bestående struktur där primärvården kan få konsultativt stöd från psykiatrin ökar möjligheten att handlägga personer med misstänkt psykotiska symtom på ett adekvat sätt och vid behov lämna över till psykiatrin. När samarbete och konsultationer görs på rätt sätt minskar tiden för konsultationer totalt och färre patienter faller mellan stolarna. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården vid handläggning av personer med misstänkt psykotiska symtom (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer vid specialistenheter.

Felkällor

Möjliga problem med att få data från specialistenheterna samt att ringa in alla. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågan.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se