Kombinationsbehandling med KBT och SSRI vid ångestsyndrom, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med ångestsyndrom som har fått kombinationsbehandling med KBT och SSRI.
Enhet: Procent.

Syfte

Åtgärden har stor effekt på remission och respons jämfört med placebo och jämfört med sertralin eller KBT som monoterapi. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 2, rad 37 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se