Kognitiv beteendeterapi, patientregistret

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som fått behandling med kognitiv beteendeterapi.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med kognitiv beteendeterapi har i vetenskapliga studier visats ge effekt på både positiva och negativa psykossymtom, samt ha gynnsam effekt på generell psykisk hälsa. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Vårdåtgärden kan även vara möjlig att fånga upp i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Från 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till myndigheten om vårdåtgärder som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där kommunen är vårgivare. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vårdunder studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Bristande registrering av vårdåtgärder. Ingen information om omfattningen insatsen. Svårt att veta vid vilken tidpunkt insatsen ska mätas och att definiera en grupp med kvarstående psykossymptom.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se