Klozapin vid svårbehandlad schizofreni, PsykosR

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni med svårbehandlade symtom som fått behandling med klozapin
Enhet: Procent.

Syfte

Den kliniska erfarenheten är entydig när det gäller att klozapin har mycket god antipsykotisk effekt hos personer med svårbehandlad schizofreni då det saknas andra alternativ. Det finns dock risk för besvärande biverkningar och patienten behöver övervakas med blodprover under en viss tid. Socialstyrelsen rekommenderar att klozapin bör erbjudas av hälso- och sjukvården till personer med svårbehandlad schizofreni (prioritet 1).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad, liksom internt bortfall i PsykosR.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se