Klozapin vid svårbehandlad schizofreni, patientregistret och läkemedelsregistret

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni med svårbehandlade symtom som behandlats med klozapin
Enhet: Procent.

Syfte

Den kliniska erfarenheten är entydig när det gäller att klozapin har mycket god antipsykotisk effekt hos personer med svårbehandlad schizofreni då det saknas andra alternativ. Det finns dock risk för besvärande biverkningar och patienten behöver övervakas med blodprover under en viss tid. Socialstyrelsen rekommenderar att klozapin bör erbjudas av hälso- och sjukvården till personer med svårbehandlad schizofreni (prioritet 1).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Klassificeringen av svårbehandlade kan vara bristfällig. Läkemedel som förskrivs till patienten men som inte hämtas ut av patienten finns inte i läkemedelsregistret, liksom läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd (rekvisitionsläkemedel). Uppgifter över andel läkemedel som försäljs till vården i förhållande till den andel som förskrivs till patienten, kan komplettera uppgifterna från läkemedelsregistret för att få en bild av en möjlig underskattning av läkemedelsanvändningen i respektive landsting (källa: statistiksystemet Concise).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se