Klozapin vid misstänkt ökad suicidrisk, PsykosR

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med misstänkt ökad suicidrisk, som behandlats med klozapin.
Enhet: Procent.

Syfte

Självmordsrisken är kraftigt förhöjd vid schizofreni, speciellt bland dem som tidigare haft ett suicidförsök. Det finns måttligt starkt vetenskapligt stöd för att klozapin är bättre när det gäller att förhindra självmordsförsök jämfört med andra antipsykotiska läkemedel. Då tillståndet är mycket allvarligt rekommenderar Socialstyrelsen att klozapin bör erbjudas av hälso- och sjukvården till personer med misstänkt ökad suicidrisk (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Internt bortfall innebär att det kan vara problem med att selektera personer med tidigare suicidförsök.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se