Klozapin vid misstänkt ökad suicidrisk, patientregistret och läkemedelsregistret

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med misstänkt ökad suicidrisk som behandlats med klozapin.
Enhet: Procent.

Syfte

Risken för suicid är kraftigt förhöjd vid schizofreni, speciellt bland dem som tidigare haft ett suicidförsök, men även samsjuklighet med depression innebär ökad risk. Det finns måttligt starkt vetenskapligt stöd för att klozapin är bättre när det gäller att förhindra suidicförsök jämfört med andra antipsykotiska läkemedel. Då tillståndet är mycket allvarligt rekommenderar Socialstyrelsen att klozapin bör erbjudas av hälso- och sjukvården till personer med misstänkt ökad suicidrisk.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Information saknas om suicidförsök som inte lett till specialiserad vård, liksom på motsvarande sätt depression. Läkemedel som förskrivs till patienten men som inte hämtas ut av patienten finns inte i läkemedelsregistret, liksom läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd (rekvisitionsläkemedel). Uppgifter över andel läkemedel som försäljs till vården i förhållande till den andel som förskrivs till patienten, kan ge bild av en möjlig underskattning av läkemedelsanvändningen i respektive landsting då uppgifterna baseras på läkemedelsregistret (källa: statistiksystemet Concise).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.