Klimatvård

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andel hudkliniker och psoriasismottagningar som erbjuder klimatvård med vårdteam under minst 3 veckor till personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som haft otillräcklig effekt av andra behandlingsprinciper och har särskilda behov av utbildning, förändrade levnadsvanor samt fysiskt aktivitet.
Enhet: Procent.

Syfte

För personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som haft otillräcklig effekt av adekvat farmakologisk- eller ljusbehandling och som dessutom har ett särskilt behov av att öka kunskapen om sin sjukdom och öka sin fysiska aktivitet innebär klimatvård ett helhetsomhändertagande. Klimatvård bedrivs som ett teamarbete mellan olika professioner och ger ökade förutsättningar till förbättrad symtomlindring och minskar risken för framtida besvär. Åtgärden syftar även till att ge individen ökade förutsättningar att hantera och kontrollera sin sjukdom. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsen rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda klimatvård till personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som haft otillräcklig effekt av andra behandlingsprinciper och har särskilda behov av utbildning, förändrade levnadsvanor samt fysiskt aktivitet (prioritet 3).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer på hudkliniker och psoriasismottagningar. Nationell datakälla saknas.

Felkällor

Indikatorn baseras på resultat från en enkätundersökning till hudkliniker och psoriasismottagningar. Resultatens tillförlitlighet påverkas av eventuella bortfall i enkätsvar och mottagarens tolkning av frågan. Indikatorn är en strukturindikator och återspeglar inte hur stor andel av personerna som också får klimatvård. Alla hudkliniker och psoriasismottagningar kanske inte identifieras.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se