Karotiskirurgi inom rekommenderad tid

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen karotisingrepp för symtomgivande karotisstenos inom 14 dagar från insjuknandet i strokesjukdom eller TIA.
Enhet: Procent.

Syfte

Förträngningar i halsartärerna (karotisstenos) kan leda till att blodproppar bildas som i sin tur kan ge upphov till TIA och andra strokesjukdomar. Genom att åtgärda förträngningen i halsartärerna interventionellt är det möjligt att minska den risken väsentligt för patienterna med symtomgivande karotisstenos. Ingreppet bör genomföras inom 14 dagar efter alarmsymtom, de strokesymtom som ledde till vårdkontakt. Åtgärden minskar påtagligt risken för stroke. Indikatorn syftar till att spegla kvalitet inom hela vårdkedjan, både inom strokesjukvården och inom kärlkirurgisk verksamhet samt följa i vilken utsträckning vården följer rekommendationen i de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

SWEDVASC. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Inga uppgivna

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se