Inskrivning i slutenvård vid psoriasis

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Inskrivning i slutenvård bland personer, 18 år och äldre, med psoriasis jämfört med inskrivning i slutenvård i befolkningen.

Syfte

Måttet ger en bild över vårdkonsumtion för personer med psoriasis till följd av slutenvård och belyser omhändertagandet i den öppna vården. Genom att personer med psoriasis får ett bra omhändertagande tidigare i vårdkedjan kan inläggning i slutenvård förhindras.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen samt befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med psoriasis som inte vårdats eller hämtat ut läkemedel under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Skillnaderna i inskrivning i slutenvård tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting och att sättet att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se