Information om rökstopp efter TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall där information om rökstopp har getts under det akuta vårdtillfället i samband med insjuknandet i TIA till de som var rökare vid sjukdomsdebut.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökstopp är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga ny TIA, stroke och annan hjärt- och kärlsjukdom. Hälso- och sjukvården kan, genom rökavvänjande insatser, utgöra ett viktigt stöd i patientens process att sluta röka.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Bortfallet för denna indikator är relativt stort, i cirka 10 procent av fallen har ingen notering om rökning skett i Riksstrokes akutformulär.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se