Information om rökstopp efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall där information om rökstopp har getts under det akuta vårdtillfället i samband med insjuknandet i strokesjukdom till de som var rökare vid insjuknandet.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökstopp är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga ny stroke och annan hjärt- och kärlsjukdom. Hälso- och sjukvården kan, genom rökavvänjande insatser, utgöra ett viktigt stöd i patientens process att sluta röka.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Brister i täckningsgrad, svarsfrekvens kan påverka resultatet liksom om patienten inte uppger korrekt svar om rökvanor. Låg svarsfrekvens kan ge ett falskt positivt resultat.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.