Identifiering av bruk av alkohol hos gravida

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen gravida som har mätts med AUDIT vid inskrivningen.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har liten effekt generellt. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 60 som har fått hög prioritet (prioritet 2). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Graviditetsregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Rekommendationer