Hemlöshet

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som är hemlösa.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har oftast svårt att klara av ett självständigt hemliv, vilket inte sällan leder till svårigheter att behålla bostaden. Samsjuklighet i form av beroende eller missbruk kan också förekomma. Hemlösa personer har sämre förutsättningar för följsamhet till behandling och de har en ökad risk för återinsjuknande.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och det finns risk för systematisk underrapportering av hemlösa personer i PsykosR.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.