Hemlöshet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som är hemlösa.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har oftast svårt att klara av ett självständigt hemliv, vilket inte sällan leder till svårigheter att behålla bostaden. Samsjuklighet i form av beroende eller missbruk kan också förekomma. Hemlösa personer har sämre förutsättningar för följsamhet till behandling och de har en ökad risk för återinsjuknande.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och internt bortfall. Det finns risk för systematisk underrapportering av hemlösa personer i PsykosR.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se