Fysisk aktivitet vid egentlig depression

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med lindrig till medelsvår egentlig depression som har fått rådgivande samtal om fysisk aktivitet.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid egentlig depressionsepisod ger fysisk aktivitet stor effekt på depressionssymtom. Förbygger dessutom kroppslig ohälsa och har en positiv effekt på kognition. Rekommendationen har fått prioritet 6 i nationella riktlinjer (rad 62 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade vården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder. Patientregistret saknar uppgifter om levnadsvanor.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se