Förekomst av kariessjukdom hos barn och unga vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Förekomst av kariessjukdom bland barn och unga. Indikatorn har följande mått: 1.Andel kariesfria (dft/DFT = 0) av undersökta per åldersgrupp. Indikatorn redovisas för åldrarna 3, 6, 12, 19 respektive 23 år. 2.Medelvärde av dft/DFT DFT bland undersökta per åldersgrupp. Indikatorn redovisas för åldrarna 12, 19 och 23 år. 3.För att beskriva den tredjedel av åldersgruppen som är värst påverkad av kariessjukdomen och har flest kariesskadade tänder anges SiC-index, vilket är ett medeltal dft/DFT bland den tredjedel som har högst dft/DFT. 4. Fördelningen av dft/DFT bland undersökta per åldersgrupp. Indikatorn redovisas för åldrarna 12, 19 och 23 år
Enhet: Procent.

Syfte

Kariessjukdomen är en kronisk sjukdom och kan medföra stor påverkan på individen om den lämnas obehandlad. Kariessjukdom som uppkommer hos barn och unga ökar risken för sämre tandhälsa senare i livet. Indikatorn avser att mäta hur stor andel av barn och unga som visar tecken på kariessjukdomen samt sjukdomens allvarlighetsgrad bland de som drabbats.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Regionernas egna registerdata. I en enkät efterfrågas data från regionerna om antal folkbokförda barn i regionen, antal undersökta barn, antal barn med kariesskador på 0-32 tänder.

Felkällor

Registrering av kariesskador kan variera. Undersökningsfrekvens är beroende av sjukdomsrisk och påverkar därför andelen undersökta i varje åldersgrupp. Individer med högre sjukdomsaktivitet kommer oftare jämfört med övriga. Individer med högre sjukdomsaktivitet kan bli överrepresenterade bland de som undersöks per år och kan ge felaktigt bild av sjukdomsförekomsten bland åldersgrupperna.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se