Föräldrastöd

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med barn under 18 år som erbjudits någon form av föräldrastöd.
Enhet: Procent.

Syfte

När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom drabbar det även barnen i familjen. De extra påfrestningar som hänger samman med sjukdomen påverkar barnets möjlighet att få praktiska, sociala och emotionella behov tillfredsställda. Åtgärder i form av anpassat föräldrastöd kan utformas som program där fokus är att utveckla färdigheter för att möta barnets behov. För många metoder som används idag är det vetenskapliga underlaget otillräckligt, vilket innebär att det är oklart vilken specifik metod som ska användas. Sjukdomens svårighetsgrad är stor till mycket stor, och vid utebliven åtgärd finns risk för negativa effekter för både förälder och barn. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda anpassat föräldrastöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som är vårdnadshavare och har sviktande föräldraförmåga (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Det är svårt att ringa in de som har behov av insatsen. Internt bortfall innebär att det kan vara problem med att selektera personer med allvarlig sjukdom. De personer som socialtjänsten möter har inte alltid en diagnos.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se