Ej längre tobaksbruk vid graviditet efter rådgivning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen gravida som inte längre har tobaksbruk efter att ha fått åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

Med rökning hos gravida avses både dagligt bruk och mer sporadiskt bruk och oavsett mängd cigaretter. Rökning under graviditet medför inte bara en risk för ohälsa hos kvinnan utan också en ökad risk för låg födelsevikt hos barnet och för tidig födsel, vilket i sin tur ger ökad risk för perinatal sjuklighet och dödlighet. Om gravida som röker slutar att röka minskar riskerna till nivåer som är jämförbara med de kvinnor som inte rökt under graviditeten. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal till gravida som röker. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden kan bidra till att fler slutar röka i sen graviditet och 0-6 mån efter förlossning jämfört med sedvanlig behandling. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 56 som har fått högsta prioritet (prioritet 1). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen framöver. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Åtgärder registreras inte i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix och finns inte i Medicinska födelseregistret.P15+P1555

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se