Ej längre tobaksbruk under graviditet efter rådgivning

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen gravida som inte längre har tobaksbruk efter att ha fått åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 56 som har fått högsta prioritet (prioritet 1). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen framöver. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Åtgärder registreras inte i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix och finns inte i Medicinska födelseregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.