Ej längre riskbruk av alkohol

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen personer 18 år och äldre som inte längre har riskbruk av alkohol efter åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. Riskbruk av alkohol är förenat med en ökad risk för lång- eller kortvariga skadliga konsekvenser. I Sverige definieras riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för kvinnor och/eller minst 5 standardglas för män respektive 4 för kvinnor vid samma tillfälle. Rådgivande samtal om alkohol innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten som är anpassad efter den specifika individens ålder, hälsa, risknivåer med mera, i syfte att stödja personen att minska sin alkoholkonsumtion. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal till vuxna som har ett riskbruk av alkohol. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden kan bidra till en minskning av veckokonsumtionen av alkohol. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 10 som har fått hög prioritet (prioritet 4). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, insamling från landsting. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se